Materiály na štúdium - klikni tu

Otázky na skúšku pred prijatím sviatosti birmovania - klikni tu


POUČENIE O PRÍPRAVE NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA

Prečítajte pozorne!

Sviatosť birmovania z pohľadu cirkevného práva a katechizmu:

Kódex kánonického práva:

 • Kán. 879 -Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali.
 • Kán. 890 -Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.

Katechizmus Katolíckej cirkvi:

 • 1309 -Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.

K prijatiu sviatosti birmovania nesmie byť nikto nútený! Môže ju prijať iba ten, kto sa pre prijatie slobodne rozhodne a splní podmienky prípravy, stanovené vo farnosti. Rodičia majú pomáhať svojmu dieťaťu predovšetkým vlastným príkladom opravdivého kresťanského života, povzbudením a radami, ako aj rešpektovaním jeho slobodného rozhodnutia. Je vítané, ak spolupracujú s kňazmi a tými, ktorí im v príprave pomáhajú. Príprava na birmovku sa tak môže stať príležitosťou k duchovnej obnove celej rodiny.

Aby mohol niekto prijať sviatosť birmovania, je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:

 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok;
 • pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia;
 • navštevovanie vyučovania náboženstva v škole od 1. roč. ZŠ a aktívna spolupráca s učiteľom náboženstva (o čom vydá svedectvo učiteľ náboženstva);
 • príkladné správanie doma, v škole i medzi kamarátmi (o čom vydajú svedectvo rodičia a farské spoločenstvo);
 • počas prípravy nesmú nastať vážnejšie problémy so správaním birmovanca (doma, v kostole, v škole i na verejnosti);
 • pravidelná a aktívna účasť na stretnutiach birmovancov;
 • preskúšanie zo základných vedomostí, nadobudnutých od rodičov a v škole na hodinách náboženstva a z vedomostí získaných počas prípravy na birmovanie;
 • predpoklad solídneho prístupu k povinnostiam kresťana-katolíka aj po prijatí sviatosti birmovania. Ak sa vyskytne situácia, že niektorá z týchto podmienok nie je splnená, prijatie sviatosti birmovania sa oddiali na neskorší vek, o čom rozhodne farár.

Prijatie na prípravu k sviatosti birmovania je podmienené zvládnutím prijímacej skúšky zo základných vedomostí, nadobudnutých od rodičov a počas vyučovania náboženstva v škole. 


Úlohy pre birmovanca

1. Úprimný úmysel prijať sviatosť birmovania - slobodne a dobrovoľne prijať sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej ma Duch Svätý naplní svojimi darmi. (Nie preto, že dostanem dary, že to chcú rodičia, že chcem mať niečo odbavené, ...).

2. Snaha o ľudsky dobrý život - dávanie dobrého príkladu doma, v rodine, v škole, v práci, pri spoločenských podujatiach, slušné správanie sa, úcta k starším, vyhýbanie sa zlým návykom (fajčenie, pitie alkoholických nápojov, neslušné vyjadrovanie sa, státie pri kostole počas sv. omše atď.).

3. Snaha o praktický náboženský život - osobná modlitba, pravidelná účasť na sv. omši (aspoň nedeľa a prikázaný sviatok), pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu, poznávanie Svätého písma.

4. Zapájanie sa do života farnosti - modlitba sv. ruženca, služba lektora - čítanie, spievanie, miništrovanie, brigády, akcie.

5. Osvojenie si potrebných vedomostí, ktoré by mal dospelý kresťan ovládať (hlavne sviatosť krstu, Eucharistia, sviatosť zmierenia, sviatosť birmovania, dary Ducha Svätého)


6. Vybrať si birmovného patróna - svätca a naučiť / osvojiť si životopis tohto svätého + dôvody, motiváciu, prečo som si ho vybral, čím mi bude príkladom, vzorom.

Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých. Svojho birmovného patróna si nevolím len na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud). Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.

7. Vybrať si birmovného rodiča, ktorý prijal sviatosť birmovania a je praktizujúcim veriacim (ak žije v manželstve, tak musí byť zosobášený v kostole a nesmie byť rozvedený)

8. Prečítať niekoľko kapitol zo sv. písma (zapamätať si obsah, význam + vedieť niečo o knihe sv. písma, z ktorej kapitoly sú)

9. Napísať list biskupovi  v ktorom biskupovi predstavím seba, svoju prípravu a svoju víziu na život vo farnosti po birmovke.

10. Zopakovať si základné modlitby a pravdy:

· Modlitba Pána (Otče náš)

· Anjelské pozdravenie (Zdravas Mária)

· Anjel Pána

· Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha)

· Tajomstvá radostného ruženca

· Tajomstvá bolestného ruženca

· Tajomstvá slávnostného ruženca

· Tajomstvá ruženca svetla

· Desatoro Božích prikázaní

· Pätoro cirkevných prikázaní

· Šesť hlavných právd

· Sedem sviatostí

· Prikázané sviatky

· Sedem hlavných hriechov

· Sedem darov Ducha Svätého

· Skutky telesného milosrdenstva

· Skutky duchovného milosrdenstva

· Božské čnosti

· Osem blahoslavenstiev

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!