Sviatosť birmovania - moje osobné Turíce

Duch Svätý je tretia Božská osoba. Je neviditeľný, nemožno ho nahmatať, ale je možné cítiť jeho prítomnosť a pôsobenie. Duch Svätý je najväčší dar, ktorý dáva Boh človekovi. Vychádza z Boha Otca i Syna. Je podobný lúčom, ktoré vychádzajú zo slnka. Slnko dáva svetlo a teplo, bez ktorých by nebol možný život na zemi. Podobne potrebujem Ducha Svätého, aby som mohol plnohodnotne žiť.

Ježiš pred svojím odchodom do neba prisľúbil apoštolom Ducha Svätého. Jeho úlohou je dokončiť dielo, ktoré Kristus na zemi začal a aby uskutočnil úplné posvätenie ľudstva. Apoštoli a iní učeníci uverili Ježišovmu prísľubu, keď zostúpili po Kristovom nanebovstúpení z Olivovej hory do Jeruzalema, zhromaždili sa vo Večeradle. Deväť dní sa modlitbami pripravovali na príchod prisľúbeného Tešiteľa. Ježiš zoslal Ducha Svätého na Turíce.

Kristov prísľub Ducha Svätého patrí všetkým jeho učeníkom - kresťanom. Na udeľovanie Ducha Svätého a jeho darov ustanovil osobitnú sviatosť - birmovanie. V nej aj ja dostanem posilu Ducha Svätého. Jeho pôsobením dozriem vo viere. Birmovanie budú moje osobné Turíce.

Tak ako človek rastie, vyvíja sa a dozrieva v prirodzenom živote, musí dozrievať aj v nadprirodzenom. Zárodok nadprirodzeného života som dostali pri krste. Rast nadprirodzeného života umožňuje Božia milosť. Špecifický typ milosti dozrievania viery a kresťanského života dostávam vo sviatosti birmovania. Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá mi dáva Ducha Svätého, aby som sa pevnejšie primkol ku Kristovi, posilní moje spojenie s Cirkvou a pomáhal mi vydávať svedectvo kresťanského života.

Podľa príkladu apoštolov sa na sviatosť birmovania pripravujem najmä modlitbou. Ňou si vzbudzujem túžbu po Duchu Svätom a tak sa mu otváram. Ďalej sa pripravujem poznávaním právd našej viery. Jednou zo základných povinností kresťana je vzdelávanie sa vo viere. Potrebujem sa vzdelávať, aby som vedel obhájiť svoju vieru a šíriť ju medzi ľuďmi.

Počas prípravy na sviatosť birmovania nie som sám. Modlí sa za mňa celá farnosť. Poprosím rodičov, aby sa modlili za mňa a pomohli mi k zrelosti viery.

Pomáhať mi bude aj birmovný rodič. Je to niekto kto žije ako skutočný kresťan a bude mi vzorom.

Ako pomocníka si zvolím patróna spomedzi svätých. Jeho meno dostanem pri birmovke. Oboznámim sa s jeho životom a často ho budem v modlitbe prosiť o pomoc pri príprave na birmovku a pri dozrievaní vo viere. Stane sa mojim duchovným priateľom na celý život. Pomáha mi príhovorom u Boha a je mi vzorom pre kresťanský život.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!