Prikázania III - Ochrana ľudskej dôstojnosti

Šieste prikázanie: Nezosmilníš.

Deviate prikázanie: Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.


Oko funguje ako kamera. Očami vnímam obraz okolo seba a tento obraz zaznamenávam do svojho vnútra. To, čo je v mojom vnútri ma niekedy vedome a niekedy nevedome ovplyvňuje. Cez oči sa do mňa dostávajú veci dobré i zlé, čisté i nečisté.

Ako postupne dospievam, čoraz viac si uvedomujem seba samého. Medzi základné body uvedomenia si seba samého patrí uvedomenie si, že som stvorený Bohom na jeho obraz. Teda podobám sa Bohu. Ďalej je potrebné si uvedomiť, že Boh človeka stvoril v rozdielnosti pohlaví, ako muža a ženu a každému dal iné vlastnosti a schopnosti. Preto sa títo dvaja vzájomne priťahujú a dopĺňajú. K sebauvedomeniu preto patrí aj prijatie a správne prežívanie sexuality.

Šieste a deviate prikázanie sa dotýkajú prežívania ľudskej sexuality. Prvé z nich hovorí o živote slobodných a druhé hovorí o dôstojnosti manželstva.

Keď Boh stvoril prvého muža a prvú ženu, povedal im: "Ploďte sa a naplňte zem!" Božím zámerom na Zemi teda bola a je láska a dar života. Vzájomnú lásku si majú vyjadrovať úplným odovzdaním sa jeden druhému, ktoré sa realizuje aj v sexuálnej oblasti. Cieľom sexuality je teda vyjadrenie vzájomnej lásky manželov a odovzdávanie života.

Pri sexualite hovoríme o úplnom odovzdaní sa jeden druhému. Sebadarovanie priamo súvisí so sebaovládaním. Len človek, ktorý vládne sám nad sebou sa dokáže plne darovať druhému človeku. Preto patrí sexuálne vyjadrenie lásky do manželstva, pretože manželstvo je záväzok lásky. Pri sobáši sa zaväzuješ druhému človeku, dávaš sa mu celý (celá). Preto len v manželstve má sex svoje miesto. Sex je darovanie svojho tela druhému. No najprv tomu druhému musíš darovať svoje srdce. Pri sobáši tomu človeku dávaš celú svoju osobnosť, svoju bytosť i s telom. Preto až po sobáši sa môžeš druhému darovať aj sexuálne, je to prirodzený vývoj lásky.

Nepochopená a nesprávne prežívaná sexualita môže priniesť mnohé problémy. Sexualita je úžasný dar od Pána. Má však svoje miesto, svoj čas a svoj význam. Sexualita je ako divý kôň: musíš mu držať poriadne opraty, inak sa ti môže vymknúť z rúk.

Ovládaniu ľudskej sexuality pomáha čnosť čistoty. Je to čnosť, ktorá za pomoci rozumu ovláda telesnú žiadostivosť. Čnosť čistoty ovláda city, myšlienky, pohľady, reči, gestá a skutky u všetkých ľudí: slobodných, manželov, ovdovelých. Čnosť čistoty podporuje zdravý telesný a duševný vývoj človeka, je najlepšou prípravou na manželský život a je zárukou mravného zdokonaľovania.

Hriechy: nečisté myšlienky a túžby: sú to myšlienky a predstavy nejakej veci zo sexuálnej oblasti. Myšlienka sa stáva hriechom až vtedy keď s ňou súhlasím a ďalej sa ňou zaoberám. Hriechom je dobrovoľné zotrvávanie a záľuba v nečistých predstavách.

nečisté a dvojzmyselné reči, vtipy.

pozeranie obrázkov, filmov a čítanie príbehov so sexuálnou tematikou.

masturbácia: úmyselné dráždenie pohlavných orgánov s úmyslom vyvolať pohlavnú rozkoš. Je hriechom lebo sa sexualita zneužíva proti jej cieľu.

smilstvo: telesné spojenie slobodného muža so slobodnou ženou. Je v závažnom rozpore s dôstojnosťou osôb a s ľudskou sexualitou, ktorá je prirodzene zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Patrí sem aj stále spolužitie muža a ženy v spoločnej domácnosti bez uzavretia sviatosti manželstva.

homosexualita: telesné spojenie osôb rovnakého pohlavia. Homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.

cudzoložstvo: telesné spojenie osôb, z ktorých aspoň jedna je viazaná manželstvom. Toto slovo označuje manželskú neveru. Je aj prehrešením proti spravodlivosti, lebo kto sa ho dopúšťa nedodržiava záväzky vyplývajúce z manželstva.

rozvod: sviatostné manželstvo je nerozlučiteľné. Rozvod je ťažkým previnením proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a verejného cudzoložstva.

Ak niektorí z manželov spôsobuje veľké nebezpečenstvo pre telesný alebo duchovný život druhej manželskej stránky alebo detí, je možné pristúpiť k odlúčeniu manželov. Manželstvo však naďalej trvá.

antikoncepcia: odmieta otvorenosť pre prijatie nového života. Podporuje sebecký spôsob sexuálneho života, dovolené je používať prirodzené metódy plánovania rodičovstva založené na sebapozorovaní a využívaní neplodných období. Mnohé druhy antikoncepcie pôsobia abortívne (zabraňujú oplodnenému vajíčku zahniezdiť sa v maternici). Antikoncepcia má aj negatívny vplyv na zdravie, plodnosť a psychiku ženy.


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!