Prikázania II - Ochrana vzťahov a života

Štvrté prikázanie: Cti svojho otca i svoju matku.

Ľudia, s ktorými trávim asi najviac času, je moja rodina. Aj keď sa to zdá úplne prirodzené, Boh nám prikazuje úctu k našim najbližším. Aj medzi ľuďmi, ktorí sa majú radi a sú si blízky z času na čas dôjde k nedorozumeniam. Štvrté Božie prikázanie ma učí k láske a úcte voči rodičom. Po Bohu si teda mám najviac vážiť svojich rodičov. Samozrejme mám začo. Rodičom prejavujem vďačnosť za život, za výchovu a starostlivosť. Toto prikázanie zahŕňa celú rodinu a taktiež hovorí aj o úcte a rešpekte voči osobám s autoritou napr. starým rodičom, voči mojim nadriadeným, napr. učiteľom.

Povinnosťou detí je úcta a do momentu osamostatnenia sa i poslušnosť voči svojim rodičom. Veď rodičia mi dali život. Vychovávajú ma, starajú sa o moje vzdelanie, o to, aby som si mal vždy čo obliecť, aby som nebol hladný. Rodičia si často musia niečo odoprieť, aby dopriali niečo mne, svojmu dieťaťu, ktoré nadovšetko milujú. Rodičia sa o mňa musia postarať za každých okolností - a to v dnešnom svete vôbec nie je jednoduché. Preto by som si mal vážiť všetko, čo od nich dostávam (či už sú to materiálne veci alebo láska, pozornosť, rady či duševná podpora). Poslušnosť voči rodičom musím zachovávať. Mal by som si uvedomiť, že rodičia svoje rady mienia vždy dobre a majú tiež už svoj vek i životné skúsenosti, ktoré mne zatiaľ chýbajú. Preto je na mieste, aby som rady rodičov vždy vypočul.

Povinnosťou dieťaťa je i pomáhať svojim rodičom. Rodičia majú často namáhavé zamestnanie, aby mohli svoju rodinu uživiť a okrem zamestnania sa starajú o svoje deti a o domácnosť (koľko hodín denne stoja povinnosti mňa a koľko hodín denne stoja mojich rodičov?). Možnože moji rodičia nie sú ideálni. No vďačím im naozaj za veľa. Preto si zaslúžia moju lásku. A ešte niečo: raz budú moji rodičia starí, možno aj chorí a nevládni. Vtedy bude mojou povinnosťou postarať sa o nich. To je veľmi vážna vec. Nech mám vždy na pamäti, že tak, ako sa zachovám voči svojim rodičom ja, presne tak sa raz zachovajú aj moje deti voči mne.

V neposlednom rade povinnosťou detí voči rodičom je, keďže sme kresťania, modliť sa za svojich rodičov. Treba prosiť Boha, aby zahŕňal rodičov svojim požehnaním, aby si oni dokázali vzorne plniť svoje rodičovské povinnosti.

Hriechy: neúcta, neláska a neposlušnosť voči rodičom, neúcta voči predstaveným v škole a v spoločenskom živote


Piate prikázanie: Nezabiješ

Medzi všetkými telesnými dobrami je život na prvom mieste. Dostal som ho od Boha a musím si ho chrániť pokiaľ mi ho Boh nevezme. Spôsobiť smrť môžeme nielen priamym činom, ale aj zanedbaním starostlivosti o svoj život alebo o život blížnych. Po negatívnej stránke nám toto prikázanie zakazuje siahnuť na svoj život alebo život blížneho a po pozitívnej stránke nám prikazuje starať sa o svoj život i o život blížnych. Každý človek je povinný použiť primerané prostriedky na zachovanie života. Zaobstarať si jedlo, oblečenie, bývanie, chrániť sa všetkého, čo škodí zdraviu a v prípade choroby vyhľadať pomoc kvôli uzdraveniu.

Hriechy: ľahké škodenie si na zdraví: nedopriať si potrebný spánok, nedodržiavanie rád lekára, hrubé porušovanie dopravných a bezpečnostných predpisov.

zmrzačenie: odstránenie alebo vyradenie z činnosti niektorého orgánu. Bez dostatočného dôvodu nie je dovolené. Za dostatočný dôvod je považované zachovanie vlastného života, zachovanie života blížneho, sebaobrana, liečebné dôvody. Je to ťažký hriech a patrí sem:

opitosť: úplná - zbavuje človeka rozumu (zmrzačenie v rozumovej oblasti), neúplná - hoci nezbavuje celkom užívania rozumu stáva sa ťažkým hriechom pre okolnosti: pohoršenie (otec deťom, nadriadený podriadeným), ochudobňovanie rodiny, ohrozenie života (na pracovisku, za volantom).

sterilizácia: je to úmyselné poškodenie alebo odstránenie telesných orgánov, ktoré slúžia na odovzdávanie života. Spôsobuje neplodnosť.

fyzické zmrzačenie: bitka

ničenie života: vražda a samovražda

interrupcia: ničenie nenarodeného života. Cirkev chápe interrupciu ako vraždu, lebo počaté dieťa je živou ľudskou bytosťou. Tento hriech je veľmi rozšírený a jeho vážnosť znásobuje to, že je vykonávaný na nevinných a bezbranných deťoch. Preto Cirkev za tento hriech postihuje svojich členov trestom exkomunikácie t. j. vylúčením z Cirkvi. Trest sa vzťahuje na dotyčnú matku, na tých, ktorí jej interrupciu poradia alebo ju donútia (otec dieťaťa, rodina) i na tých, ktorí ju vykonávajú.

eutanázia: usmrtenie človeka, aby bol zbavený utrpenia. Treba chrániť život aj ťažko a nevyliečiteľne chorých pacientov. Nemožno urobiť nič, čo by priamo skracovalo život chorého človeka. Možno však vynechať poskytnutie pomoci, ktorou by sa predlžoval život v utrpení.

trápenie zvierat: zviera nie je osobnosťou, človek voči nemu nemá povinnosti lásky a spravodlivosti. Človek je správcom celého stvorenia, teda aj zvierat, preto ich môže používať iba na dovolené ciele. Hriechom je bezdôvodne trápiť zvieratá a spôsobovať im bolestnú smrť.


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!