Hlavné pravdy viery - 1

Na svete sú veci, ktoré môžem vidieť, môžem sa ich dotknúť. Sú osoby, ktoré môžem stretnúť a porozprávať sa s nimi. Dejú sa veci, ktorých fungovanie dokážem pochopiť svojim rozumom. Pozorujem však okolo seba aj udalosti, ktoré si neviem vysvetliť rozumom a ani sa nedajú zachytiť zmyslami. Toto zapadá do oblasti viery. Veriť znamená prijať niečo, čo nemôžem dokázať svojim rozumom alebo zmyslami.

Som veriaci človek. Hlavným predmetom mojej viery je Boh. Boha nemôžem vidieť, nemôžem sa ho dotknúť ani ho svojim rozumom nedokážem pochopiť. Veľa vecí ma však presviedča o tom, že Boh existuje.

Boh pre mňa vždy ostane tajomstvom. Viem o ňom len to, čo nám o sebe zjavil. Rozum mi ponúka len nedokonalé poznanie Boha. Nemôžem dokázať jeho existenciu. Keby som ho dokázal pochopiť už by nebol Bohom. Preto otázka Božej existencie je otázkou viery. Veriť je iné ako poznať a dokázať. Spôsob Božej existencie, jeho život, jeho vlastnosti prevyšujú všetky predstavy a chápavosť ľudského rozumu. Môžem sa však k Bohu priblížiť aj svojim rozumom. Stopy Boha môžem pozorovať v stvorenom svete.

Svet, v ktorom žijem, funguje perfektne. Takéto niečo nemohlo vzniknúť len náhodou. Muselo to byť presne vymyslené niekým nekonečne inteligentným. Napokon nič nemôže vzniknúť len tak samo od seba. Všetko čo žije má svoj pôvod v niečom predchádzajúcom. Musel tu byť niekto prvý, kto to dal všetko do pohybu. Keď sa takto pozerám na svet prichádzam nato, že za tým všetkým je nejaký Inteligentný Tvorca, Hýbateľ a Usporiadateľ. Celý stvorený svet ma presviedča o existencii Boha.

Boh, ktorého poznávam svojim rozumom ešte nemusí byť živým a osobným Bohom, o akom hovorí Sväté Písmo. Je len nejakým dôvodom sveta, ktorý nemožno pomenovať osobným menom a vytvoriť si k nemu vzťah.

Biblia hovorí o Bohu, ktorý koná v dejinách vyvoleného národa. Boh človeka stvoril mimoriadnym spôsobom na svoj obraz, aby bol postavený nad všetky stvorenia. Boh sa zjavil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Cez Mojžiša vyviedol vyvolený národ z egyptského otroctva. Nakoniec posla svojho Syna, aby ľudstvo zachránil od večnej smrti. Sväté Písmo hovorí o živom a osobnom Bohu, ktorý mi pomáha, na ktorého sa môžem kedykoľvek obrátiť.

Božie vlastnosti:

Boh je dokonalý. Niet v ňom najmenšej chyby ani nijakého nedostatku. Dokonalý znamená úplný. Má všetko, čo má mať.

Boh je len jeden. Dokonalý môže byť len jeden. Keby bolo viac bohov, každému by chýbalo to, čo by mali tí ostatní, teba žiaden by nebol bohom.

Boh je nekonečný. Nemá hranice. Pre túto vlastnosť je pre nás Boh taký nepochopiteľný a plný tajomstiev. Svojou nekonečnosťou prevyšuje nás ľudí, náš rozum, ktorý je ohraničený.

Boh je duch. Nemá telo, preto ho nemôžeme vidieť. Je živá osoba, lebo myslí, tvorí a miluje.

Boh je večný. Nemá začiatok ani koniec, vždy bol a vždy bude. My žijeme v čase, Boh nie.

Boh je všemohúci. Môže urobiť všetko. Má nekonečnú moc a silu.

Boh je vševediaci. Pred ním nemožno nič ukryť ani zatajiť. Všetko vie a všetko vidí. Vie všetko o každom jednom z nás, čo bolo, čo je aj čo bude. Boh je všadeprítomný. Boh je stále pri nás, vždy nás vidí, počuje a miluje.

Boh je len jeden, ale sú v ňom tri božské osoby. Spolu ich voláme Najsvätejšia Trojica. Každá osoba je pravý Boh, ale spolu sú iba jeden Boh. Je to veľké tajomstvo, ktoré nemožno pochopiť ľudským rozumom. Toto tajomstvo nám zjavil Ježiš Kristus. My mu veríme, lebo on nás nechce, ani nemôže klamať.

Boh koná navonok ako jedna bytosť. Predsa však jednotlivé diela pripisujeme božským osobám. Otcovi stvorenie, Synovi vykúpenie a Duchu Svätému posväcovanie sveta.

Zásluhou Ježiša aj my žijeme v spoločenstve s Najsvätejšou Trojicou. Sme deti nebeského Otca, bratia a sestry v Kristovi a chrám Ducha Svätého. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!