Duch Svätý nám dáva svoje dary

Slovo duch vo mne vyvoláva rôzne predstavy. Je to niečo rozprávkové, tajomné, strašidelné... Nič, čo by sa týkalo reálneho života.

Počas prípravy na prijatie sviatosti birmovania sa často hovorí o Duchu Svätom. Kto to vlastne je?

Duch Svätý je jedna z troch Božských osôb. Božskými osobami sú Otec, Syn a Duch Svätý. Duch Svätý je vyjadrením lásky medzi Otcom a Synom. Je samotným stelesnením lásky. Keď Ježiš opúšťal tento svet, prisľúbil nám, že s nami bude Duch Svätý, aby nám pripomínal všetko, čo nás on sám učil.

Duch nám zjavuje Boha, dáva nám dary a je zdrojom všetkej svätosti. Boh je jeden v troch osobách. Duch Svätý ako každá osoba má rozum a vôľu. Duch Svätý je rovnako veľký, všemohúci ako Boh Otec a Boh Syn. Je to Boh, ktorý pôsobí medzi nami a v nás.

Duch Svätý bol do nás vdýchnutý pri krste a počas celého nášho života nás jemne nabáda, aby sme odpovedali na Božie volanie. Duch je aj v nás, aj medzi nami. Úlohou Ducha Svätého je byť láskou v nás, láskou, ktorá hľadá harmóniu a správne vzťahy vo všetkých oblastiach nášho života.

Pri birmovaní dostanem plnosť darov Ducha Svätého:

MÚDROSŤ: Múdry nie je ten, kto veľa vie, ale ten kto svoje vedomosti správne používa. Človek môže mať encyklopedické vedomosti, ale môže robiť nezmysly, ktorými ničí život sebe aj svojim blížnym. Byť múdry v zmysle evanjelia znamená zamerať vedome a vytrvale celý život na dobro, teda na Boha. Dar múdrosti uspôsobuje praktický rozum k tomu, aby za všetkých okolností rozoznával naše pravé dobro a volil primerané prostriedky k jeho konaniu. Múdrosť mi pomáha, aby som si správne usporiadal hodnoty, ktoré vyznávam vytvoril si zdravé životné zásady a nenechal sa pohltiť vecami, ktoré nemajú cenu. Tým, že všetko múdro chápem a v tomto zmysle konám, znovu obnovujem harmóniu a krásu vo svete, ktorý človek pokazil hriechom. Múdrosť mi tu na zemi ukazuje Boha, ako len je možné Ho poznávať a učí ma správne sa o ňom vyjadrovať. Tento dar mi pomáha zmysluplne žiť.

ROZUM: Túžba človeka smeruje k tomu, aby veciam okolo seba rozumel a dokázal ich rozumom pochopiť. Človek v živote hľadá pravdu. Lenže veľakrát sa mýli a za dobro považuje zlo a naopak. Dar rozumu mi pomáha porozumieť, čo znamenajú pravdy, ktoré som prijal a pomáha ľahšie poznávať nové veci. Pomáha správne sa rozhodovať a vedieť správne poradiť iným.

RADA: Keď sa cítim bezradný všetko ma zvádza k tomu, aby som nepríjemnú situáciu rýchlo vyriešil. Často si vyberám ľahšiu cestu, vyberám najbližšie prostriedky, ale Boh to väčšinou nie je. Pod pojmom rada rozumiem priateľský, dôverný podnet, návod, napomenutie. Duch Svätý sa v každom z nás chce prejaviť ako poradca. Dar rady mi dáva silu pri rozhodovaní ako riešiť praktické životné situácie. Upriamuje pozornosť na to, čo mám robiť a čomu sa mám vyhýbať kvôli večnému dobru mojej duše. Duch rady prináša do neistoty a starosti o budúcnosť istotu a Božiu pomoc. Z uvedeného vyplýva, dar rady, to je totálna dôvera, že Boh mi pomôže v kritickej situácii.

SILA: Tento dar sa spája s cnosťou statočnosti. Môžem ho vidieť u mučeníkov všetkých dôb. Slovo mučeník však možno chápať vo viacerých významoch. Nie je to len ten, kto položil život pre Krista, (samozrejme, že v prvom rade práve on) ale i ten, kto je mučeníkom v každodennom živote, pretože musí prekonávať prekážky, ktoré mu kladie prostredie, napr. povedať "áno" pre narodenie dieťaťa, povedať "áno" k odpusteniu, keď všetci chcú pomstu.... Dar sily teda pomáha vykonať dobrú vec, postaviť sa za dobrú vec, pomáha prekonať pokušenia a znášať životné ťažkosti. Človek bez Božej pomoci nedokáže získať spásu.

POZNANIE: Je to niečo, čo mi Boh dáva, pomoc, či energia, ktorá ma posilňuje, oživuje; je to Duch Svätý sám. Dar poznania pôsobí stálosť a pevnosť vo viere, dáva každému veriacemu kresťanovi silu, možnosť a svetlo vidieť veci neviditeľné a uviesť neviditeľné veci do súladu s vecami viditeľnými. Dar poznania dáva zmysel nielen úspechom, ale aj neúspechom, utrpeniu, námahám... Dáva mi poznať, že všetky tieto veci majú v živote zmysel a slúžia k môjmu dobru. V zásade ide o poznanie Božej vôle a o pochopenie plánov, ktoré má s nami Boh.

NÁBOŽNOSŤ: Nábožnosť to nie sú len vonkajšie prejavy mojej viery, ale skôr uvedomelý vzťah k Bohu. Nábožnosť nie je nič iné, než dať sa celý k službe Bohu. Dar nábožnosti mi pomáha modliť sa a s radosťou sa zúčastňovať na liturgických zhromaždeniach. S pomocou Ducha Svätého dokážem rozvíjať svoj duchovný život a čnosti, ktoré zo mňa robia človeka podobného Bohu.

BÁZEŇ VOČI BOHU: Bázeň voči Bohu neznamená mať strach pred Bohom alebo z Boha. Dar bázne voči Bohu ma učí mať správny postoj a úctu, rešpekt pred Bohom. Človek pociťuje, že je na Bohu úplne závislý a že je hriešnikom. S Pomocou daru bázne voči Bohu som schopní vzdať Bohu úctu, ktorá mu patrí a ktorú som mu povinný ako prejav vďaky preukazovať.

Je mnoho účinkov Ducha Svätého. Najvýraznejšie sú tieto: Duch Svätý ma učí, vedie, posilňuje, rozlieva pocity lásky, radosti, pokoja a pod. a udeľuje novú slobodu. Dary Ducha Svätého dostane každý, kto platne prijme sviatosť birmovania, ale dar splní účel len vtedy, keď je aj používaný. Preto, aby som účinky sviatosti birmovania pocítil vo svojom živote, musím s Duchom Svätým spolupracovať. Musím sa snažiť žiť zodpovedne podľa viery a prosiť o pomoc. Keď prejavím záujem o aktívny kresťanský život, Boh ma nenechá bez svojej milosti a svojich darov.


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!