Biblia - návod na život

Keď mám niekoho rád, svoju lásku mu chcem prejaviť. Môžem to urobiť rôznymi spôsobmi. Ak je milovaná osoba blízko, urobím to milým slovom alebo nejakou drobnou pozornosťou. Ak je ďaleko riešim to cez iné komunikačné prostriedky. Jedným z nich je písané slovo. Každý sa poteší, keď dostane pekný list, sms alebo mail.

Niekoľko povzbudivých slov mi napísal aj Boh. Slovo Boha je zachytené v Biblii. Boh je prvotný autor, preto je to Božie slovo. Je to nielen kniha, v ktorej sa hovorí o Bohu, ale kniha, v ktorej hovorí Boh. Boh ako autor Svätého Písma, inšpiroval konkrétneho človeka k jeho napísaniu, podobne ako riaditeľ poverí sekretárku, aby niečo napísala. Človek ako druhoradý autor použil k tomu svoje schopnosti, rozum, reč a štýl, ale vždy bol pod priamym vedením Božím. Ľudského autora voláme svätopisec.

Biblické spisy sú rozdelené do dvoch skupín. Slovenský preklad ich nazýva Starý a Nový zákon. Tento výraz však úplne nevystihuje podstatu. Zákon je nejaký predpis, ktorý treba dodržať. Biblia však nie je len toto. V iných jazykoch sa používa výraz zmluva. Ide tu o dve zmluvy, ktoré Boh uzavrel s ľuďmi. Prvá opisuje tú fázu dejín, ktorá sa začala uzavretím zmluvy Boha s Abrahámom a skončila zmluvou, ktorú uzavrel Boh prostredníctvom Mojžiša s celým vyvoleným národom. V knihách Novej zmluvy sa hovorí o splnení Božieho plánu novou zmluvou Boha s celým ľudstvom, ktorú uzavrel sám Boží syn svojou krvou na spásu celého sveta. Obe časti tvoria jednotu. Boh, ktorý je autorom obidvoch, to zariadil tak, že knihy Starého zákona sa vysvetľujú a ukazujú svoj pravý zmysel v Novom zákone a zároveň ho objasňujú.

Názvom Starý zákon sa označuje zbierka spisov, ktorá podáva osudy židovského národa a jeho stretnutie s Bohom. Má 46 kníh - dejepisné, poučné a prorocké. Knihy sú zamerané na to, aby pripravili a ohlásili príchod Mesiáša. Boh sa dáva poznať svojmu ľudu, vyslobodzuje ho z Egypta a robí rôzne znamenia. Cieľom SZ je poukázať na Božie zásahy do dejín. Prvých päť kníh sa označuje spoločným názvom Pentateuch. Opisujú najstaršie dejiny od stvorenia až po Mojžišovu smrť, tesne pred príchodom do zasľúbenej zeme. Potom nasledujú dejepisné knihy, ktoré podávajú osudy vyvoleného národa po zaujatí zasľúbenej zeme. Sú preniknuté hlbokým presvedčením, že Boh ustavične riadi dejiny národa. Ďalšou skupinou sú prorocké knihy. Prorok je niekto, kto je povolaný Bohom, aby ohlasoval jeho posolstvo. Prorok nie je ten kto predpovedá budúcnosť, ale ohlasuje Božiu vôľu pre prítomnosť. Poslednou skupinou je múdroslovná literatúra. Múdrosť je umenie žiť. Človek žije kvalitný život, keď ho žije v súlade s Bohom. Starý zákon používa množstvo obrazov, ktoré nám podávajú dôležité pravdy pre našu vieru.

Nový zákon je pokračovaním a zavŕšením Božieho zjavenia. Hlavnou postavou NZ je Kristus ako Boží syn. Ježiš hlásal Božie kráľovstvo. Položil jeho základ na zemi, svojimi slovami a skutkami zjavil ľuďom Boha, svojou smrťou, zmŕtvychvstaním, nanebovstúpením a zoslaním Ducha Svätého dokončil dielo spásy. Hlavným svedectvom o živote a učení Ježiša sú evanjeliá. Evanjelium však nie je životopis Ježiša Krista. Evanjelium nám podáva dôležité posolstvo pre náš život. Evanjelium v preklade znamená radostná zvesť. Radostná zvesť o tom, čo Ježiš urobil pre nás. Po evanjeliách nasledujú Skutky apoštolov. Nerozprávajú o skutkoch všetkých apoštolov, ale o činnosti Petra a Jána a o misionárskej činnosti Pavla. Autorom je Lukáš, ktorý akoby pokračoval v písaní svojho evanjelia a teraz opisuje život prvých kresťanov. Potom nasleduje trinásť listov sv. Pavla, ktoré sú adresované cirkevným spoločenstvám. Obsahujú základné pravdy kresťanského života pre konkrétne životné situácie. Ďalej nasledujú všeobecné listy. Mali zabrániť šíreniu bludov. Poslednou knihou je Zjavenie sv. Jána (Apokalypsa). Má byť posilou pre kresťanov v prenasledovaní. Hovorí o viere v konečné víťazstvo Krista a jeho verných.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!