Sviatosť krstu

 

O udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy iba rodičia dieťaťa (aspoň jeden z nich) osobne na farskom úrade!!!

Dieťaťu má byť daný krstný rodič, a to buď iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.

Podľa Kódexu kánonického práva krstný rodič musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia;
  • aby dovŕšil šestnásty rok života;
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (nesmie byť rozvedený; nesmie žiť vo voľnom zväzku ako druh a družka; ak žije v manželstve, tak musí žiť vo sviatostnom manželstve);
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca;
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (porov. CIC kán. 874)

K zápisu na krst sa vyžaduje od rodičov dieťaťa rodný list dieťaťa a ak niet žiadnej kánonickej prekážky, aby žili vo sviatostnom manželskom zväzku.

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855).

Predkrstná príprava je povinná pre rodičov dieťaťa a krstných rodičov.

Dieťa má byť pokrstené vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov; spravidla je to vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú (porov. kán. 857 § 2). 


Sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patria, najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej diecéznej synody Spišskej diecézy). Vo farnosti Holumnica v čase stránkových hodín v kancelárii farského úradu.

K spísaniu sobášnej zápisnice na farskom úrade za prítomnosti oboch snúbencov sa vyžadujú:

 • platné občianske preukazy snúbencov
 • krstné listy nie staršie ako 1 mesiac (ak snúbenci boli pokrstení v inej ako našej farnosti)
 • údaje o svedkoch
 • žiadosť o uzavretie manželstva spísaná na Matričnom úrade v Spišskej Belej, resp. sobášny list, ak žiadatelia o uzavretie sviatosti manželstva už boli spolu zosobášení pred matričným úradom.

Pred uzavretím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale aj na manželstvo. 

Sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období.
 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!