Diecézny administrátor
Vo štvrtok 29. 10. 2020 Zbor konzultorov Spišskej diecézy na svojom zasadnutí zvolil za spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša, spišského pomocného biskupa, ktorý bude spravovať diecézu až do menovania nového diecézneho biskupa.
Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.